top of page
3.png
Studieaanbod

1e graad - Yeshiva

Yeshiva is onderwijs volgens de tradities van de Joodse godsdienst en cultuur. 
Deze opleiding loopt ook parallel met een godsdienstige verdieping in de joods-orthodoxe leer als voorbereiding op (joodse) Talmoedische en rabbinale studies.

Op het einde van de 1e graad ontvangen onze leerlingen het getuigschrift Yeshiva.

2e graad - Economische Wetenschappen

Deze sterk algemeen vormende studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wetenschappen. 


Economie wordt in de brede zin van het woord benaderd.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.

Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … 

In deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.

Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

De combinatie van deze twee vakdomeinen legt de juiste basis voor verdere studies en staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

3e graad - Economie/moderne talen of Economie/wiskunde

In onze derde graad bieden wij als verdiepende keuzemogelijkheden:

Economie - Moderne Talen (met Duits)

Economie-Wiskunde (6 lestijden wiskunde + 3/4 lestijden wetenschappen)

"De combinatie van de vakdomeinen Economie en Wetenschappen legt de juiste basis voor verdere studies en staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs."
- Mevr. Nathalie Jeger - Directeur Secundair -
bottom of page